середа, 4 грудня 2013 р.

Опис досвіду роботи
Вчителя трудового навчання
Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст №2 – ліцей»
Бубели Тараса Володимировича .

АНОТАЦІЯ
Педагогічного досвіду
  Робота складається із вступу основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків.
    У вступі зазначені актуальність теми, визначені мета, об¢єкт та предмет роботи, розкрита теоретична та практична значущість пропозицій та рекомендацій.
В основній частині дається виклад розглянутого досвіду, висвітлюються існуючі підходи та шляхи вирішення..
В висновках сформовані заключні висновки та пропозиції
   В. Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його  в першу чергу вчителі.
Основною частиною праці є напрям на індивідуалізацію навчання та розвиток творчої особистості. Ця частина роботи спрямована на розвиток індивідуальних пізнавальних та творчих здібностей кожної дитини, сприяє самовизначенню, самореалізації та самовдосконаленню кожної особистості на ім’я «Учень».
А кульмінація роботи – це впровадження проектної технології та технології  портфоліо, які є фінальним акордом в поєднанні усіх залучених технологій та дозволяють зробити висновки про дієвість всієї роботи.
Новизна досвіду полягає у спрямованості його змісту на формування мотивів для навчання, що сприятиме розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності.
Провідними  інноваційними технологіями в роботі є :  проектне навчання ,технологія формування творчої особистості , особистісне зорієнтоване
навчання , Комп’ютерні презентації , портфоліо технологія
Досвід має практичну значимість, так як його зміст є доступним для використання вчителями трудового навчання

Вступ

Усі  інноваційні  технології, що запроваджуються в освіті, орієнтуються   на зміну кінцевого результату, виховання особистості, яка вміє самостійно діяти в шкільному та суспільному середовищах. На жаль, до цього часу якісним результатом все ж таки вважається високий рівень засвоєння знань, умінь, навичок учнями, а соціальний компонент, що виражається ступенем самостійності у розв'язанні проблем  людського буття шляхом їх «вмонтовування » в реальність, залишається за межами уваги під час оцінювання якості освіти.
Інтерактивне навчання посідає чільне місце, щоб подолати  ускладнення, які виникають у процесі навчання.
   Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організує пізнавально - навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв'язує певні ситуації, проблеми, сприймаючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії  «учень - інформація», «учень - ситуація», «учень - знання», «учень - проблема», «учень -учень», «учень - група» тощо.
Особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження компетентнісного підходу в трудовому навчанні є сполучення таких, взаємодоповнюючих та охоплюючих широкий спектр бажаних змін, технологій:
-Новітні інформаційні технології;
-Особистісно-орієнтована технологія;
-Проектна технологія;
-Портфоліо технологія.
Тому актуальною стає проблема, над якою я працюю.


Тема досвіду :
 «Використання  інновіційних технологій на уроках трудового навчанняАктуальність і перспективність досвіду:
Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку трудового навчання  ;
Забезпечує зростання педагогічного професіоналізму та компетенції;
 Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей;
 Підвищує  ефективності навчання; 
Забезпечує високі технології, автоматизація і комп’ютеризація виробничих процесів;
Формування загальнолюдських цінностей;

Завдання .
Зменшення часу розв’язання стандартних завдань,
Розвиток дослідницьких навичок
Поліпшення засвоєння навчального матеріалу,
Поліпшення поведінкового, емоційного, позитивного ставлення до трудового навчання та інших предметів
Сформованість практичної спрямованості знань учнів
Підвищення Інформаційної культури учнів

Мета досвіду:
Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на трудового навчання
Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;II. Основна частина
Впровадження новітніх інформаційних технологій

Комп’ютерні технології передбачають
Створення умов для високоякісного засвоєння знань;
Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів;
Готовність учнів до життя в розвиненому інформаційному середовищі
Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності. Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні програми тощо.
Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи  уроку, основні тези і  весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.
Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних  умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність А вчитель більше приділяє уваги особистій консультації у поточному інструктажі. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань.
З 5 - класів знайомлю учнів з прикладними  комп'ютерними програмами, як то: «Початки електротехніки» «Компас», компютерні програми 5-6 кл

Особистісно - орієнтоване навчання

Розвиває індивідуальні та пізнавальні здібності кожної дитини;
Максимально виявляє, ініціює, індивідуальний досвід дитини;
Допомагає особистості пізнати себе, самовизначитися і реалізуватися.
    Розвиток учня – основне завдання особистісно орієнтованої педагогіки, “вектор” розвитку якої будується не від навчання до учіння, а навпаки, від учіння до визначення педагогічних чинників, що сприяють його по-дальшому розвитку
   Якість реалізації особистісно орієнтованого навчання безумовно залежить від урахування вимог специфічних принципів особистісно орієнтованого навчання серед яких провідними є: принцип індивідуалізації навчання;
– принцип максимального наближення змісту навчального матеріалу до реалій життя. Реалізація цього принципу сприяє розумінню учнями важливості знань, необхідності постійного їх оновлення;
– принцип спіралеподібної будови навчального матеріалу. Урахування цього принципу дає змогу повертатися до раніше вивченого і розглядати його з різних сторін на більш складному рівні, що дає змогу слабим учням закріпити, а сильним поглибити знання;
– принцип постійної самооцінки учнями власної навчальної діяльності. Реалізація цього принципу дає змогу учню не тільки більш усвідомлено ставитись до учіння, а й спостерігати динаміку особистого просування в засвоєнні навчального матеріалу, своєчасно корегувати свою пізнавальну діяльність;
– принцип реалізації цілісного навчально-виховного процесу, що
передбачає органічне поєднання навчальної роботи на уроках і в позаурочний час.
 З метою впровадження особистісно орієнтованої технології та технології формування творчої особистості   у практику навчання розробляю посібники для самостійного опрацювання матеріалу учнями, дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки знань та наочне приладдя.

Впровадження проектної технології та портфоліо технології

Підвищити активність учнів у самостійному отриманні знань, придбанні навичок здійснення практичної діяльності можна шляхом впровадження проектної технології, яка основана на використанні проблемних, дослідницьких методів.
Спираюсь на головні принципи у реалізації даної технології: самостійність, діяльність, результативність. Проектна технологія дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні, компетентності пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на реалізацію творчого потенціалу  учнів.
Метод проектів забезпечує
- чітко запланований навчальний результат, який усвідомлюють, розуміють учні
- учитель та учні діють за певним алгоритмом;
- діяльність учителя на уроці є демократичною, а не авторитарною .
Робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Навчати роботі над творчими проектами учнів слід поступово.  Спочатку  це короткочасні проекти, виконання яких вкладається в межі одного уроку. Велике  значення на цьому етапі має портфоліо, яке виконує роль накопичувача робіт учня. Поступово проекти ускладнюються, стають тривалішими.
Висновки.
Наведена модель навчання охоплює формування та розвиток всіх ключових компетентностей учня, комплекс яких є центральним в системі компетентнісного підходу . Творче використання інформаційних технологій дозволило підвищити інформаційну культуру учнів,  активізувати учнів в процесі навчання, що призвело до виникнення стійкого інтересу до предмета.
 Висновок
Результатами впровадження сучасних освітніх технологій є:
 Позитивна динаміка за показником «Якість знань».
 Активізація пізнавальної діяльності.
 Підвищення мотивації до навчання і компетентного вибору професійної діяльності.
 Розвиток навичок оціночної (самооціночної) діяльності.
 Оволодіння учнями ключовими компетентностями.
 Сформованість науково-дослідницьких навичок.
 Активна участь учнів в проектній діяльності та творчих конкурсах.
З кожним роком зростає кількість проектів, поліпшується їх якість, зростає рівень самостійності під час їх виконання . Мої учні стають призерами районних та обласних олімпіад , є активними учасниками районих конкурсів : «Природа тв. фантазія» , «Таланти твої , Україно !». Їх роботи нагороджені призами  та грамотами  . Реалізація методу творчих проктів дає змогу учням усвідомити роль знань і навичок в житті та навчанні .
Результативність роботи з обдарованими учнями :
2009- -Плетінка Ярослав  Сергійовигч. ІІ м в районній олімпіаді з трудового навчання
2010р –Горбай Богдан Ігорович  уч 9 кл . І місце в районній , ІІ м в обласній олімпіаді  з трудового навчання
2011р- Новосад Богдан Іванович, уч. 11-Б кл.І м  в районній , ІІм  в обласній олімпіаді з трудового навчання
2012-  Артимович Олег Володимирович уч 11 кл . Ім в районній олімпіаді з трудового навчання
2013 р –Ільницька Вітаріна Віталіївна вич . І м в районній олімпіаді з трудового навчання

2013 р -Кантор Юрій Сергійович . І м в районній олімпіаді з трудового навчання
Використана  література:  

 Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром/Упорядники: Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.
Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи - компетентність//Директор школи. Україна.- 2001. - №8. – С. 91 – 96.
Родигіна І. В. Компетентністно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005.- 96 с. (Б-ка журналу «Управління школою»; вип.. 8 (32)).
  Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І.  Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – 182 с.

      Освітні технології: Навч.-метод. Посіб./О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін..; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. - 255с